Logo Zalt

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony Zalt.pl

I. Informacje wstępne

§1. Definicje

Zalt.pl - strona internetowa znajdująca się w domenie http://www.zalt.pl.

Usługodawca - podmiot świadczący usługi za pośrednictwem strony Zalt.pl.

Usługi - usługi oferowane na stronie Zalt.pl w momencie składania zamówienia.

Użytkownik lub Klient - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub firma zamawiająca usługę na stronie Zalt.pl.

§2. Podstawy prawne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem strony Zalt.pl. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony Zalt.pl. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3. Wymogi techniczne

W celu skorzystania ze strony Zalt.pl wymagane jest dysponowanie urządzeniem elektronicznym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do strony Zalt.pl, otwieranie dokumentów HTML, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet.

II. Świadczone Usługi

§4. Zakres świadczonych Usług

Za pośrednictwem strony Zalt.pl Użytkownik może zapoznać się z pełnym zakresem świadczonych Usług oraz złożyć zamówienie na wybraną przez siebie Usługę za pośrednictwem formularza kontaktowego. Na stronie Zalt.pl świadczone są usługi tworzenia prostych stron internetowych oraz wizytówek internetowych, tworzenia projektów graficznych takich jak banery na stronę internetową, animacje poklatkowe, wizytówki, ulotki, plakaty itp., usługi tworzenia biznesowych baz danych oraz usługi marketingu internetowego w tym e-mail marketingu.

§5. Warunki korzystania z Usług

1. Aby skorzystać z wybranej Usługi należy uprzednio zapoznać się z regulaminem świadczenia Usług i go zaakceptować. Zamówienie na Usługę można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób jeśli na stronie zostały zamieszczone dodatkowe dane kontaktowe takie jak adres e-mail, numer telefonu, komunikator itp.

2. Usługodawca jednocześnie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi, jeśli nie będzie w stanie z jakiegoś powodu wywiązać się z Usługi. Jeśli została wpłacona zaliczka, Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zaliczki na konto bankowe. Z wyłączeniem sytuacji, gdy wina leży po stronie Klienta, wtedy zwrot zaliczki zostanie pomniejszony proporcjonalnie do nakładu pracy włożonego przez Usługodawcę celem realizacji zamówienia, lub kwota zaliczki nie zostanie zwrócona, o czym Klient zostanie poinformowany.

3. Klient otrzymuje gwarancję dokonania ewentualnych bezpłatnych poprawek w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakupu Usługi. Okres ten jest wydłużony do 30 dni w przypadku usług pisania stron internetowych.

4. Czas realizacji Usługi uzależniony jest od rodzaju i zakresu zamówionej usługi i ustalany jest indywidualnie dla każdej z Usług. W sytuacji niemożności wykonania usługi w wyznaczonym okresie czasu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy termin realizacji Usługi może zostać wydłużony o czym Usługodawca poinformuje Klienta.

§6. Warunki korzystania z Usług Webmasterskich

1. Usługi Webmasterskie polegające na tworzeniu stron internetowych skierowane do osób prywatnych, jednoosobowych działalności gospodarczych i niewielkich firm.

2. Zakres Usługi i cena za wykonaną Usługę ustalane są indywidualnie z Klientem.

§7. Warunki korzystania z Usług Graficznych

1. Usługi Graficzne polegające na projektowanie banerów i animacji poklatkowych na stronę www oraz wizytówek, ulotek i plakatów do wydruku, skierowane do osób prywatnych, jednoosobowych działalności gospodarczych i niewielkich firm.

2. Zakres Usługi i cena za wykonaną Usługę ustalane są indywidualnie z Klientem.

§8. Warunki korzystania z Usług Tworzenia Baz Biznesowych

1. Usługi Biznesowych Baz Danych polegające na pozyskiwaniu ogólnodostępnych informacji o firmach takich jak nazwa firmy, siedziba firmy, adres strony internetowej, adres e-mail, numer telefonu, osoby decyzyjne w firmie, adresy oddziałów firmy, obecność na rynkach zagranicznych, oferowane produkty i usługi oraz innych uzgodnionych wcześniej z Klientem, a następnie ich zapisywaniu w arkuszu kalkulacyjnym. Informacje pozyskiwane są z różnych legalnych źródeł dostępnych w internecie takich jak rejestry spółek, katalogi cyfrowe i strony firmowe.

2. Zakres i cennik świadczonych Usług Baz Biznesowych oraz sposób zapłaty za Usługę ustalany jest indywidualnie z Klientem.

§9. Warunki korzystania z Usług Marketingu Internetowego

1. Usługi Marketingu Internetowego polegające na promowaniu witryn internetowych, produktów lub usług poprzez odpowiednie akcje marketingowe polegające na promocji w social media, pisaniu odpowiednich komentarzy i ocen na portalach i forach internetowych, dodawaniu ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych oraz wysyłaniu ograniczonego ilościowo mailingu do odpowiednio sprofilowanych grup odbiorców. Po każdej akcji marketingowej Klient otrzymuje raport z przeprowadzonych działań w formacie PDF na adres e-mail lub w inny sposób np. poprzez komunikator, telefon.

2. Zakres i cennik świadczonych Usług Marketingu Internetowego ustalany jest indywidualnie i realizowany jest po uprzednim opłaceniu Usługi przez Klienta (przedpłata).

III. Postanowienia ogólne

§7. Ceny i płatności za Usługi

1. Ceny Usług świadczonych za pośrednictwem strony Zalt.pl ustalane są w polskich złotych. Płatności realizowane są za pomocą przelewów bankowych na wskazane przez Usługodawcę konto bankowe. Jeśli będzie istniała możliwości alternatywnego sposobu zapłaty za Usługę, to Usługodawca odpowiednio wcześniej poinformuje o tym Klienta.

2. Usługodawca udostępnia poniższy numer rachunku bankowego mBank SA do dokonywania wpłat za Usługi, z zastrzeżeniem żeby nie dokonywać wpłat zaliczek ani przedpłat za Usługi bez wcześniejszego kontkatku z Usługodawcą i potwierdzenia terminu realizacji:

27 1140 2004 0000 3302 4497 3230

§8. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnianych przez Klienta na potrzeby realizacji Usługi. Usługodawca korzysta z udostępnionych mu danych osobowych w zakresie związanym z realizacją zamawianych Usług. Wszystkie dane kontaktowe przechowywane są przez Usługodawcę przez 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia zakończenia świadczenia Usługi. Usługodawca nie udostępnia powierzonych mu danych osobowych podmiotom trzecim, ani nie przetwarza ich w celach marketingowych.

§9. Reklamacje i odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na wykonaną Usługę w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu wykonania Usługi poprzez zgłoszenie wysłane na adres kontakt@zalt.pl. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia błędów wynikłych z jego winy.

2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na wykonanie Usługi w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu realizacji Usługi. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku gdy usługodawca zrealizował Usługę przed złożeniem oświadczenia przez Klienta.

§10. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług dostępnych na stronie Zalt.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca w chwili wykrycia takich praktyk po stronie Klienta, może odmówić wykonania Usługi bez podania przyczyny.

§11. Własność intelektualna

Klient nabywa licencję uprawniającą do korzystania z plików przekazanych mu w ramach wykonania umowy. Klient uprawniony jest wyłącznie do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.

§12. Wyłączenia odpowiedzialności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia Usług,
b) szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa,
c) szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Klienta,
d) szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków regulaminu,
e) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe

§13. Treść umowy

Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem składającym zlecenie.

§14. Promocje

Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. Warunki świadczenia Usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą.

§15. Kontakt

W celu skontaktowania się z Usługodawcą Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@zalt.pl lub poprzez formularz kontaktowy, albo zadzwonić na numer telefonu podany na stronie internetowej.

§16. Obowiązujące prawo

1. Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

2. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§17. Zmiana regulaminu

Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z zastrzeżeniem, że zaktualizowany Regulamin zostanie udostępniony na stronie Zalt.pl.

§18. Dostępność regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.zalt.pl. Regulamin jest dostępny w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk. Pobierz.